Thai   English
พุทธวจน: วีดีโอพุทธวจนสนทนาช่วงก่อนฉัน-หลังฉัน
พุทธวจน: วีดีโอสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์
พุทธวจน: พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่
พุทธวจน: วีดีโอสั้น
เลือกวันที่เพื่อรับชมสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์

เลือกวันที่เพื่อรับชมพุทธวจนนอกสถานที่

**ดูรายการตามวันได้ที่ watnapp.com

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้